SKONTAKTUJ SIĘZ NAMI

Polityka Prywatności & Cookies

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jesteśmy zobligowani do przekazania naszym Użytkownikom informacji na temat przetwarzania danych osobowych, które zostały powierzone nam przez Państwa w ramach strony internetowej grupa-it.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą od Ciebie.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) – do dnia 25.05.2018 r.,
 • od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Musimy usunąć Twoje dane jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,
 • wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),
 • wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,
 • dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych grupa-it.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Grupa-IT Grzegorz Rubaj
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
NIP: PL 5631309264, REGON: 141303228

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w grupa-it.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemów IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Certyfikat SSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a grupa-it.pl jest szyfrowana.
B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Grupa-IT, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
C. System IT grupa-it.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Jakie dane są zbierane?

Formularz kontaktowy

1. imię i nazwisko
2. nazwa firmy/instytucji
4. e-mail
4. numer telefonu

IV. Dane , które pobierane są automatycznie po wejściu na grupa-it.pl

(serwer)

System informatyczny, z którego korzysta grupa-it.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z grupa-it.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na grupa-it.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji serwisu grupa-it.pl. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany żeby np. wyświetlać Ci rekomendacje produktowe, jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Grupa-IT

Grupa-IT bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych zwracając szczególną uwagę na standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych partnerów. Dodatkowo zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Jak wspomniano powyżej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, jeśli  jest  to  niezbędne  do  świadczenia usług przez Grupa-IT. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Grupa-IT dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa

Grupa-IT zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania grupa-it.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

VIII. Kontakt

Grupa-IT kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 (22) 379 77 65 lub e-mail biuro@grupa-it.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 (22) 379 77 65 lub e-mail biuro@grupa-it.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Grupa-IT
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa


Pliki Cookies

Nasze rozwiązania technologiczne korzystają ze standardów obowiązujących na całym świecie.

Jednym z takich standardowych rozwiązań, używanych podczas budowania stron internetowych i zarządzania nimi są pliki cookies, potocznie zwane ciasteczkami. Pliki tego typu są tworzony przez odwiedzany serwis internetowy, a następnie zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis Grupa-IT. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Serwis grupa-it.pl wykorzystuje pliki cookies:

 • Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 • Cookies zewnętrzne Google+ w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 • Cookies zewnętrzne Doubleclick.net w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 • Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari


Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę
Grupa-IT. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.

Grupa-IT nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.